Opći uvjeti korištenja

Osobni i javni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (dalje u tekstu: HAMAG-BICRO), te članovi naše mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Pristupom internet stranici HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr potvrđujete da pristajete na primjenu i pravne učinke Općih uvjeta korištenja. HAMAG-BICRO može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete korištenja bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Opće uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici.

Svako korištenje internet stranice HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr podložno je niže navedenim uvjetima.

Zaštita osobnih podataka

HAMAG-BICRO je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, HAMAG-BICRO neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na internetskoj stranici. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka HAMAG-BICRO-a kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom internet stranici HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr .

Radi osiguranja slobodnog pristupa svim korisnicima i zaštite od neovlaštenog pristupa podacima istaknutih na internet stranici HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr, koristi se programska podrška za praćenje posjeta predmetnoj stranici i pružanje zaštite od neovlaštenog korištenja i izmjene podataka.

Ograničenje odgovornosti

U slučaju neovlaštenih aktivnosti koje su usmjerene na zaobilaženje prethodno navedenih sigurnosnih mjera, HAMAG-BICRO neće odgovarati za bilo koji oblik štete, gubitke ili troškove koji na taj način mogu nastati za korisnike internet stranice HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr

Izjava o zaštiti podataka

Pristupom internet stranici HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr izjavljujete suglasnost i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni za provedbu Programa„ Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“. Podaci i dane informacije bit će pohranjeni u bazi podataka HAMAG-BICRO-a, te će se smatrati povjerljivima.

Mentori, studenti i druge osobe, koje zbog naravi poslova koje obavljaju s navedenim subjektima ili za navedene subjekte, temeljem čega imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke neovlaštenim osobama i omogućiti im da ih iskoriste.

Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane HAMAG-BICRO-a, u svrhu provedbe i analize Programa„ Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“ te da se neće koristiti u druge svrhe bez  Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Suglasni ste i prihvaćate da HAMAG-BICRO može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene provedbom  Programa„ Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama. Dio podataka može biti pojedinačno prikazan za potrebe izvješćivanja, ali podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu neće biti prikazani.

Autorsko pravo

HAMAG-BICRO polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod).

HAMAG-BICRO također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja na internet stranici HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr.

Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje Općih uvjeta korištenja i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti

Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke Općih uvjeta korištenja  mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranice HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr ili u svezi s njenim korištenjem isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Pravo na izmjene sadržaja i usluga

HAMAG-BICRO zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na internet stranici HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr bez obaveze prethodne najave.

Završne odredbe

Sve informacije dostupne na internet stranici HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja HAMAG-BICRO-a.

Informacije o pojedinim podacima prikupljenih u provedbi Projekta „ Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“, podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Samim pristupom i pregledavanjem internet stranice HAMAG-BICRO-a www.mspi.hr podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete korištenja.